Guru Gobind Singh ji (Sashtar)
 
 

Anandpur Sahib
 
 

Dah-i-ainee